(PO) GEDONI, s.r.o., IČO 36252352

Družstevná 162, 02601 Bziny

Spisová značka, typ konania:
3K/21/2023, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Jaroslav Macek
Správca:
Stav konania:
10.10.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
31.08.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
30.09.2023 - Začaté konkurzné konanie
10.10.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
GEDONI, s.r.o., IČO 36252352, Družstevná 162, 02601 Bziny, Slovensko
Lehoty:
25.10.2023 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
24.11.2023 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
04.12.2023 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
11.12.2023 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
27.12.2023 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 327 963,40 € , majetok v hodnote 216 989,92 € a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 91 321,17 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie