Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 87OdK/42/2023

(FO) Kalináč Boris (01.02.1988)

Kopaná 566, 05561 Jaklovce

Spisová značka, typ konania:
87OdK/42/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Kališka
Správca:
Stav konania:
20.09.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
30.08.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.09.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kalináč Boris, Kopaná 566, 05561 Jaklovce, Slovensko
Lehoty:
06.11.2023 Pondelok
Koniec lehoty na prihlasovanie pohľadávok v zmysle ustanovenia § 167l ods. 3 ZKR
13.11.2023 Pondelok
Podrobná správa o stave konkurzného konania
20.11.2023 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu majetku v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 ZKR
04.12.2023 Pondelok
Koniec lehoty na popieranie prihlásených pohľadávok v zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 ZKR
10.01.2024 Streda
Podrobná správa o stave konkurzného konania
Zobraziť viac
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie