(PO) SAMKANG DIECASTING SLOVAKIA, s.r.o. v likvidácii, IČO 36269620

Bratislavská 4356, 92601 Sereď

Spisová značka, typ konania:
20K/8/2023, Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Veronika Židek
Správca:
od 23.04.2024
Stav konania:
05.12.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
05.10.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
21.11.2023 - Začaté konkurzné konanie
05.12.2023 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 05.12.2023
do 22.04.2024
Navrhovatelia:
SAMKANG DIECASTING SLOVAKIA, s.r.o. v likvidácii, IČO 36269620, Bratislavská 4356, 92601 Sereď, Slovensko
Lehoty:
20.12.2023 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
19.01.2024 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
29.01.2024 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
05.02.2024 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
19.02.2024 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 1 483 688,31 € , majetok v hodnote 1 716 902,00 € a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie