Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 28R/1/2017

(PO) A - DEMO, s.r.o., IČO 36274321

Topoľová 1, 95131 Močenok

Spisová značka, typ konania:
28R/1/2017, Reštrukturalizácia
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Wilková
Správca:
Stav konania:
06.12.2017 - Skončená reštrukturalizácia, potvrdenie plánu súdom
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
14.02.2017 - Podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie
08.03.2017 - Začaté reštrukturalizačné konanie
28.03.2017 - Povolená reštrukturalizácia
06.12.2017 - Skončená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
EULER HERMES SA, organizačná zložka, IČO 24181161, Molákova 576/11 , 18600 Praha 8, Česko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
--
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--