(PO) AKD HLOHOVEC s.r.o., IČO 51851580

Radlinského 3, 92001 Hlohovec

Spisová značka, typ konania:
60K/16/2023, Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Eva Krošlák Cmerová
Správca:
od 04.04.2024
Stav konania:
04.04.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
30.10.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
21.11.2023 - Začaté konkurzné konanie
04.04.2024 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 01.02.2024
do 03.04.2024
Navrhovatelia:
UBC 2020, k.s. () , Tamaškovičova 17 , 91701 Trnava, Slovensko
Lehoty:
20.05.2024 Pondelok
Základná prihlasovacia lehota na prihlásenie pohľadávok
29.05.2024 Streda
Lehota na zvolanie I.schôdze veriteľov
03.06.2024 Pondelok
Lehota na vyhotovenie súpisu majetku
20.06.2024 Štvrtok
Lehota na popieranie pohľadávok
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 1 696,80 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie