(PO) AKD HLOHOVEC s.r.o., IČO 51851580

Radlinského 3, 92001 Hlohovec

Spisová značka, typ konania:
60K/16/2023, Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Eva Krošlák Cmerová
Správca:
--
Stav konania:
21.11.2023 - Začaté konkurzné konanie
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
30.10.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
21.11.2023 - Začaté konkurzné konanie
Navrhovatelia:
AKD HLOHOVEC s.r.o., IČO 51851580, Radlinského 3, 92001 Hlohovec, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie