Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/391/2023

(FO) Polónyiová Patrícia (30.05.1974)

Sibírska 692, 91101 Trenčín

Spisová značka, typ konania:
40OdK/391/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
29.02.2024 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
14.11.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.12.2023 - Vyhlásený konkurz
29.02.2024 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Polónyiová Patrícia, Sibírska 692, 91101 Trenčín, Slovensko
Lehoty:
18.12.2023 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
15.01.2024 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
25.01.2024 Štvrtok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
30.01.2024 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
14.02.2024 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
10 101,48 €
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
107 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
90 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--