Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/398/2023

(FO) Letaši Dušan (17.05.1965)

Dubodiel 454, 91323 Dubodiel

Spisová značka, typ konania:
38OdK/398/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
02.12.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
16.11.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
02.12.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Letaši Dušan, 454, 91323 Dubodiel, Slovensko
Lehoty:
18.12.2023 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
16.01.2024 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
26.01.2024 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
31.01.2024 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
15.02.2024 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 7 608,33 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie