Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/203/2023

(FO) Budinský Pavol (09.12.1968)

Štós 263, 04426 Štós

Spisová značka, typ konania:
26OdK/203/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
Stav konania:
28.12.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
07.12.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.12.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Budinský Pavol, 263, 04426 Štós, Slovensko
Lehoty:
12.01.2024 Piatok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
12.02.2024 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
21.02.2024 Streda
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
26.02.2024 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
13.03.2024 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie