(PO) RUSSEL EXPORT-IMPORT s.r.o., IČO 44092580

Záhradnícka 15, 81107 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
4R/5/2016, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Edita Sahánková
Správca:
Stav konania:
25.03.2017 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
21.11.2016 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
25.03.2017 - Začaté konkurzné konanie
25.03.2017 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
RUSSEL EXPORT-IMPORT s.r.o., IČO 44092580, Záhradnícka 15, 81107 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--