Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/326/2023

(FO) Mirga Peter (11.05.1998)

Slovenská Ves 102, 05902 Slovenská Ves

Spisová značka, typ konania:
2OdK/326/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
od 06.01.2024
Stav konania:
05.07.2024 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
15.12.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
06.01.2024 - Vyhlásený konkurz
05.07.2024 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Mirga Peter, 102, 05902 Slovenská Ves, Slovensko
Lehoty:
22.01.2024 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
20.02.2024 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
01.03.2024 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
06.03.2024 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
21.03.2024 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
996,86 €
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
203 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
181 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie