(PO) CO - Medika III, s. r. o., IČO 44950471

Levická 11, 94901 Nitra

Spisová značka, typ konania:
23K/13/2023, Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Správca:
od 24.05.2024
Stav konania:
17.01.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
19.12.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
06.01.2024 - Začaté konkurzné konanie
17.01.2024 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 17.01.2024
do 23.05.2024
Navrhovatelia:
CO - Medika III, s. r. o., IČO 44950471, Levická 11, 94901 Nitra, Slovensko
Lehoty:
04.03.2024 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
12.03.2024 Utorok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
18.03.2024 Pondelok
Lehota na Súpis majetku
03.04.2024 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
10.05.2024 Piatok
Schôdza veriteľov
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 3 340 649,09 € , majetok v hodnote 1 158 058,99 € a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie