(PO) Transprojekt s.r.o., IČO 35729651

Železničiarska 13, 81104 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
24K/45/2023, Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lenka Čadanová
Správca:
Stav konania:
22.02.2024 - Začaté konkurzné konanie
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
22.12.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
22.02.2024 - Začaté konkurzné konanie
Navrhovatelia:
EDYPLUS s.r.o., IČO 36258881, Sad A. Kmeťa 24, 92101 Piešťany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--