(PO) APPRIORI, s.r.o., IČO 35836351

Areál hospodárskeho dvora Boldog , 92526 Boldog

Spisová značka, typ konania:
6K/25/2017, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková
Správca:
Stav konania:
06.09.2017 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
03.04.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
21.04.2017 - Začaté konkurzné konanie
06.09.2017 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 20.06.2017
do 05.09.2017
Navrhovatelia:
Rapant Štefan, Bilíkova 1867, 84101 Bratislava-Dúbravka, Slovensko
Lehoty:
21.09.2017 Štvrtok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
23.10.2017 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
31.10.2017 Utorok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
06.11.2017 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
22.11.2017 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 13 930 175,26 € , majetok v hodnote 385 301,41 € a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 22 595,87 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--