Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/27/2024

(FO) Kukiová Mária (16.02.1988)

Hubická cesta 62, 93040 Štvrtok na Ostrove

Spisová značka, typ konania:
23OdK/27/2024, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Wilková
Správca:
Stav konania:
08.05.2024 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
12.02.2024 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
02.03.2024 - Vyhlásený konkurz
08.05.2024 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Kukiová Mária, Hubická cesta 62, 93040 Štvrtok na Ostrove, Slovensko
Lehoty:
18.03.2024 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
16.04.2024 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
26.04.2024 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
02.05.2024 Štvrtok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
16.05.2024 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
6 791,58 €
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
86 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
67 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie