(PO) ŠTRKOPIESKY a STAVOHMOTY, a.s., IČO 35685239

Podhradská cesta 2, 03852 Sučany

Spisová značka, typ konania:
7K/10/2017, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ing. Katarína Muráriková
Správca:
od 05.10.2017
Stav konania:
22.09.2023 - Zrušený konkurz, splnenie konečného rozvrhu
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
15.05.2017 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
06.06.2017 - Začaté konkurzné konanie
20.06.2017 - Vyhlásený konkurz
22.09.2023 - Zrušený konkurz
História správcov:
od 20.06.2017
do 04.10.2017
Navrhovatelia:
ŠTRKOPIESKY a STAVOHMOTY, a.s., IČO 35685239, Podhradská cesta 2, 03852 Sučany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
--
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
6 rokov a 131 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
6 rokov a 95 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie