Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/457/2019

(FO) Paučo Peter (08.07.1968)

Krivec 168 , 96205 Hriňová

Zobraziť podľa podstaty
  • Všetky
  • Všeobecná podstata
Zobraziť podľa zabezpečenia
  • Všetky
  • Nezabezpečené
  • Zabezpečené
Typ majetkuPodstataNázovZabezpečenieSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženiaStav
Stavba Všeobecná podstata Nehnuteľnosť zapísaná na LV. č 8699, vedenom Okresným úradok Detva katastrálny odbor pre okres Detva, obec Hriňová, k.ú. Hriňová, a to stavba - hospodárska budova so súpisným číslom 2020, postavená na parcele registra C parc. č. 20637 a parcele parc. č. 20630. Nie 1 500,00 €--Zaradený do súpisu
Pohľadávka z účtu Všeobecná podstata Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrada nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu. Nie 500,00 €--Zaradený do súpisu