Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/517/2019

(FO) Suja Jozef (23.11.1978)

Zlatnô 339 , 96204 Korytárky

Zobraziť podľa podstaty
  • Všetky
  • Všeobecná podstata
Zobraziť podľa zabezpečenia
  • Všetky
  • Nezabezpečené
  • Zabezpečené
Typ majetkuPodstataNázovZabezpečenieSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženiaStav
Hnuteľná vec Všeobecná podstata Motorové vozidlo FIAT PUNTO, EVČ: DT971AF. Nie 100,00 €--Zaradený do súpisu
Pozemok Všeobecná podstata Pozemok Nie 14,93 €--Zaradený do súpisu
Pozemok Všeobecná podstata Pozemok Nie 3,04 €--Zaradený do súpisu
Pohľadávka z účtu Všeobecná podstata Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrada nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu. Nie 500,00 €--Zaradený do súpisu