Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/459/2019

(FO) Beňuš Róbert (12.10.1975)

Muškátová 794, 82101 Bratislava-Ružinov

Zobraziť podľa podstaty
  • Všetky
  • Všeobecná podstata
Zobraziť podľa zabezpečenia
  • Všetky
  • Nezabezpečené
  • Zabezpečené
Typ majetkuPodstataNázovZabezpečenieSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženiaStav
Stavba Všeobecná podstata Stavba - Garáž, so súpisným č. 5854, evidovaná na liste vlastníctva č. 7725, vedený Okresným úradom Nové Zámky, Katastrálny odbor, okres Nové Zámky, obec Nové Zámky, katastrálne územie Nové Zámky, postavená na parcele registra "C", parc. č. 6825/54, spoluvlastnícky podiel 1/2. Áno (1) 4 000,00 €--Zaradený do súpisu
Pozemok Všeobecná podstata pozemok parcely registra "C" parc. č. 6825/54, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, evidovaný na liste vlastníctva č. 7725, Okresným úradom Nové Zámky, Katastrálny odbor, okres Nové Zámky, obec Nové Zámky, katastrálne územie Nové Zámky, spoluvlastnícky podiel 1/2 Áno (1) 600,00 €--Zaradený do súpisu