Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/54/2020

(FO) Svorad Stanislav (08.11.1953)

Štúrova 428, 95611 Ludanice

Zobraziť podľa podstaty
  • Všetky
  • Všeobecná podstata
Zobraziť podľa zabezpečenia
  • Všetky
  • Nezabezpečené
  • Zabezpečené
Typ majetkuPodstataNázovZabezpečenieSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženiaStav
Pozemok Všeobecná podstata Pozemok parcely registra "E", parc. č. 491, druh pozemku orná pôda, o výmere 7197 m2, evidovaný na LV č.395, Okresným úradom Topoľčany, Katastrálny odbor, okres Topoľčany, katastrálne územie Mýtna Nová Ves, obec Ludanice, spoluvlastnícky podiel 4/15. Nie 575,06 €--Zaradený do súpisu
Pozemok Všeobecná podstata Pozemok parcely registra "E", parc. č. 531, druh pozemku orná pôda, o výmere 4356 m2, evidovaný na LV č.397, Okresným úradom Topoľčany, Katastrálny odbor, okres Topoľčany, katastrálne územie Mýtna Nová Ves, obec Ludanice, spoluvlastnícky podiel 4/15. Nie 348,48 €--Zaradený do súpisu
Pozemok Všeobecná podstata Pozemok parcely registra "E", parc. č. 645/201, druh pozemku orná pôda, o výmere 5224 m2, evidovaný na LV č. 400, Okresným úradom Topoľčany, Katastrálny odbor, okres Topoľčany, katastrálne územie Mýtna Nová Ves, obec Ludanice, spoluvlastnícky podiel 4/15. Nie 417,92 €--Zaradený do súpisu
Pozemok Všeobecná podstata Pozemok parcely registra "E", parc. č. 474, druh pozemku orná pôda, o výmere 5305 m2, evidovaný na LV č. 424, Okresným úradom Topoľčany, Katastrálny odbor, okres Topoľčany, katastrálne územie Mýtna Nová Ves, obec Ludanice, spoluvlastnícky podiel 4/10. Nie 636,60 €--Zaradený do súpisu
Pozemok Všeobecná podstata Pozemok parcely registra "E", parc. č. 584, druh pozemku orná pôda, o výmere 10128 m2, evidovaný na LV č. 425, Okresným úradom Topoľčany, Katastrálny odbor, okres Topoľčany, katastrálne územie Mýtna Nová Ves, obec Ludanice, spoluvlastnícky podiel 8/45. Nie 282,93 €--Zaradený do súpisu
Pozemok Všeobecná podstata Pozemok parcely registra "E", parc. č. 276, druh pozemku orná pôda, o výmere 11 639 m2, evidovaný na LV č. 426, Okresným úradom Topoľčany, Katastrálny odbor, okres Topoľčany, katastrálne územie Mýtna Nová Ves, obec Ludanice, spoluvlastnícky podiel 4/20. Nie 698,34 €--Zaradený do súpisu
Pozemok Všeobecná podstata Pozemok parcely registra "E", parc. č. 14, druh pozemku trvalé trávne porasty, o výmere 88 m2, evidovaný na LV č. 708, Okresným úradom Topoľčany, Katastrálny odbor, okres Topoľčany, katastrálne územie Ludanice, obec Ludanice, spoluvlastnícky podiel 4/12. Nie 10,00 €--Zaradený do súpisu
Pozemok Všeobecná podstata Pozemok parcely registra "E", parc. č. 2129/24, druh pozemku trvalé trávne porasty, o výmere 9585 m2, evidovaný na LV č. 729, Okresným úradom Topoľčany, Katastrálny odbor, okres Topoľčany, katastrálne územie Chrabrany, obec Chrabrany, spoluvlastnícky podiel 4/12. Nie 958,50 €--Zaradený do súpisu
Pozemok Všeobecná podstata Pozemok parcely registra "E", parc. č. 2173/5, druh pozemku orná pôda, o výmere 11984 m2, evidovaný na LV č. 729, Okresným úradom Topoľčany, Katastrálny odbor, okres Topoľčany, katastrálne územie Chrabrany, obec Chrabrany, spoluvlastnícky podiel 4/12. Nie 1 198,40 €--Zaradený do súpisu
Pozemok Všeobecná podstata Pozemok parcely registra "E", parc. č. 2173/5, druh pozemku záhrada, o výmere 1039 m2, evidovaný na LV č. 729, Okresným úradom Topoľčany, Katastrálny odbor, okres Topoľčany, katastrálne územie Chrabrany, obec Chrabrany, spoluvlastnícky podiel 4/12. Nie 103,90 €--Zaradený do súpisu