Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/92/2020

(FO) Brecko Peter (27.08.1972)

Nad Laborcom 1771, 07101 Michalovce

Zobraziť podľa podstaty
  • Všetky
  • Všeobecná podstata
  • oddelená podstata
Zobraziť podľa zabezpečenia
  • Všetky
  • Nezabezpečené
  • Zabezpečené
Typ majetkuPodstataNázovZabezpečenieSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženiaStav
Pohľadávka z účtu Všeobecná podstata Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu v banke Nie 1 177,45 €--Zaradený do súpisu
Hnuteľná vec Všeobecná podstata Osobné motorové vozidlo EČ: KE844ME, MERCEDES-BENZ C180 Nie 2 500,00 €1 169,00 €Speňažený
Byt/nebytový priestor oddelená podstata a.) nebytový priestor č. 2 na prízemí obytného domu Krosnianska 81, 83, 85, 87 so súpisným číslom 1491 b.) podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach obytného domu a na príslušenstve, a to o veľkosti 85/10 000 c.) pozemok – parcela reg. „C“ KN č. 2954/40 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1199 m2, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 85/10 000 Áno (1) 54 000,00 €33 400,00 €Speňažený