Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/176/2020

(FO) Gregor Ladislav (16.10.1970)

Rimavská Sobota , 97901 Rimavská Sobota

Zobraziť podľa podstaty
  • Všetky
  • Všeobecná podstata
Zobraziť podľa zabezpečenia
  • Všetky
  • Nezabezpečené
  • Zabezpečené
Typ majetkuPodstataNázovZabezpečenieSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženiaStav
Pohľadávka z účtu Všeobecná podstata preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrada nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu v konaní o oddlžení. Nie 500,00 €--Zaradený do súpisu
Hnuteľná vec Všeobecná podstata motorové vozidlo Nie 400,00 €50,00 €Speňažený