Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/241/2021

(FO) Balogová Renáta (18.03.1974)

Podskalka 5209, 06601 Humenné

Zobraziť podľa podstaty
  • Všetky
  • Všeobecná podstata
Zobraziť podľa zabezpečenia
  • Všetky
  • Nezabezpečené
  • Zabezpečené
Typ majetkuPodstataNázovZabezpečenieSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženiaStav
Stavba Všeobecná podstata Rodinný dom so súp. č. 1799 postavený na pozemku s par. č. 5250 nachádzajúci sa v okr. Humenné v Katastrálnom území Humenné, v obci Humenné v oblasti obývanej sociálne vylúčenou komunitou, zapísaný na LV č. 3585 v spoluvlastníckom podiele 1/8. Dlžníčka si k tomuto spoluvlastníckemu podielu uplatnila nepostihnuteľnú hodnotu obydlia. Nie 5 000,00 €--Zaradený do súpisu