Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/356/2022

(FO) Šulák Ivan (09.04.1967)

Hlohovec , 92001 Hlohovec

Zobraziť podľa podstaty
  • Všetky
  • Všeobecná podstata
Zobraziť podľa zabezpečenia
  • Všetky
  • Nezabezpečené
  • Zabezpečené
Typ majetkuPodstataNázovZabezpečenieSúpisová hodnotaVýťažok zo speňaženiaStav
Byt/nebytový priestor Všeobecná podstata Spoluvlastnícky podiel Dlžníka v rozsahu id. 1/8 k celku na byte č. 50 nachádzajúcom sa v stavbe súp. č. 2400, druh stavby: Bytový dom, popis stavby: „54b.j.,I.-VII.podl.“, vchod č. Gaštan.26, poschodie: 6, postavenej na pozemku parcely reg. „C“, parc. č. 5036, ktorého súčasťou je spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku id. 3239/266805 k celku, to všetko nachádzajúce sa v kat. území Hlohovec, zapísané na LV č. 7343 vedenom Okresným úradom Hlohovec, katastrálny odbor Nie 4 900,00 €3 350,00 €Speňažený