stavba

Majetok spravuje správca Frajt Peter, JUDr. na konaní č. 38K/55/2016
Typ majetku:
Stavba
Názov/Popis:
stavba
Súpisová hodnota:
648 000,00 €
Zaradenie do podstaty:
Oddelená podstata Slovenská sporiteľňa, a.s.
Adresa:
Trenčín 1804
Trenčín
Slovensko
Katastrálne územie:
Zlatovce
Číslo listu vlastníctva:
348
Číslo parcely:
519
Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu:
1/1
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
Dôvod zapísania:
Poznámka: