Hlavná stránka > Vyhľadávanie majetku > Hlavný výrobný objekt

Hlavný výrobný objekt

Majetok spravuje správca UBC 2020, k.s. na konaní č. 60K/15/2022
Typ majetku:
Stavba
Názov/Popis:
Hlavný výrobný objekt
Súpisová hodnota:
1 850 000,00 €
Zaradenie do podstaty:
Banka CREDITAS a.s.
Adresa:
Galvaniho
Bratislava
Slovensko
Katastrálne územie:
Trnávka
Číslo listu vlastníctva:
1950
Číslo parcely:
17007/4
Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu:
1/1
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
13.07.2023
Dôvod zapísania:
majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Poznámka: