Peňažná pohľadávka

Majetok spravuje správca Roderová Katarína, Ing. na konaní č. 38K/12/2023
Typ majetku:
Peňažná pohľadávka
Názov/Popis:
Peňažná pohľadávka
Súpisová hodnota:
3 407 755,00 €
Zaradenie do podstaty:
Oddelená podstata Slovenský rybársky zväz
Celková suma:
3 407 755,- EUR
Právny dôvod:
Nezaplatená kúpna cena podľa Kúpnej zmluvy zo dňa 23.11.2018 uzatvorenej medzi Slovenský rybársky zväz, so sídlom Andreja Kmeťa 314/20, 010 55 Žilina, IČO: 00 178 209 ako predávajúcim a spol. MINT SOLUTIONS, s.r.o.
Dlžník pohľadávky:
MINT SOLUTIONS, s. r. o., Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO: 50951319, Veľká okružná 1309/17, Žilina 01001, Slovenská republika
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
11.09.2023
Dôvod zapísania:
§67 ods.1 pís. a) ZKR
Poznámka: