Hlavná stránka > Vyhľadávanie majetku > Stavba - Kaštieľ, ul. Pod kaštielom č. 9, súpisné ...

Stavba - Kaštieľ, ul. Pod kaštielom č. 9, súpisné č. 949, parcela č. 1304, k.ú. Dubnica nad Váhom, obec Dubnica nad Váhom, okres Ilava Popis stavby na liste vlastníctva: Rodinný dom

Majetok spravuje správca Správcovský dom, k.s. na konaní č. 40K/38/2016
Typ majetku:
Stavba
Názov/Popis:
Stavba - Kaštieľ, ul. Pod kaštielom č. 9, súpisné č. 949, parcela č. 1304, k.ú. Dubnica nad Váhom, obec Dubnica nad Váhom, okres Ilava Popis stavby na liste vlastníctva: Rodinný dom
Súpisová hodnota:
814 756,49 €
Zaradenie do podstaty:
oddelená podstata zabezpečeného veriteľa Prima banka Slovensko, a.s. IČO: 31575951
Adresa:
Pod kaštielom 949/9
Dubnica nad Váhom
Slovensko
Katastrálne územie:
Dubnica nad Váhom
Číslo listu vlastníctva:
2576
Číslo parcely:
1304
Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu:
1/1
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
05.05.2017
Dôvod zapísania:
Majetok podlieha konkurzu v zmysle §67 ods. 1 písm. a) ZKR, nakoľko sa jedná o majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu.
Poznámka:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v obci Dubnica nad Váhom, k.ú. Dubnica nad Váhom, evidované Okresným úradom Ilava, zapísané na LV č. 2576 v registri „C“ ako: Parcela č. Vo výmere Kultúra 1304 347m2 Zastavané plochy a nádvoria 1305/2 556m2 Ostatné plochy 1305/4 108m2 Ostatné plochy Stavby Súpisné číslo Na parcele číslo Druh stavby Popis stavby 949 1304 10 Rodinný dom tvoria súbor hnuteľných vecí so súpisovou hodnotou 851 000,- EUR.