chata

Majetok spravuje správca Molčanyiová Slávka, Ing., PhD na konaní č. 31K/7/2017
Typ majetku:
Stavba
Názov/Popis:
chata
Súpisová hodnota:
534 130,33 €
Zaradenie do podstaty:
Oddelená
Adresa:
neuvedená 158/neuvedené
Lipovce
Slovensko
Katastrálne územie:
Lipovce
Číslo listu vlastníctva:
226
Číslo parcely:
478/2
Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu:
1/1
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
23.05.2017
Dôvod zapísania:
Poznámka: