Hlavná stránka > Vyhľadávanie majetku > Peňažná pohľadávka voči spoločnosti AMRD s.r.o., I...

Peňažná pohľadávka voči spoločnosti AMRD s.r.o., IČO: 47257083 vzniknutá na základe Rámcovej zmluvy o pôžičke zo dňa 02.01.2020

Majetok spravuje správca Glemba Marek, JUDr. na konaní č. 24K/26/2023
Typ majetku:
Peňažná pohľadávka
Názov/Popis:
Peňažná pohľadávka voči spoločnosti AMRD s.r.o., IČO: 47257083 vzniknutá na základe Rámcovej zmluvy o pôžičke zo dňa 02.01.2020
Súpisová hodnota:
2 239 392,35 €
Zaradenie do podstaty:
Všeobecná podstata
Celková suma:
2239392,35 EUR
Právny dôvod:
Dlžník pohľadávky:
AMRD s.r.o., IČO: 47257083
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
27.12.2023
Dôvod zapísania:
§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Poznámka:
uspokojované v konkurznom konaní vyhlásenom na majetok dlžníka ako podriadené pohľadávky v zmysle ZKR, dlžník je spriaznená osoba úpadcu