Hlavná stránka > Vyhľadávanie majetku > Podnik úpadcu KORAD Radiators s.r.o., so sídlom Vs...

Podnik úpadcu KORAD Radiators s.r.o., so sídlom Vstupný areál U. S. Steel, Košice - mestská časť Šaca 044 54, IČO: 52 182 606 s poukazom na § 88 ods. 4 ZKR, ktorý je tvorený vecami, právami a inými majetkovými hodnotami, ktoré slúžia prevádzkovaniu podniku úpadcu a patria úpadcovi, najmä hnuteľnými vecami vo vlastníctve úpadcu, vrátane hnuteľných vecí v sklade hotových výrobkov, v sklade vzorových výrobkov, v sklade materiálu a v sklade údržby, rozpracovanou výrobou a materiálom na ceste, softvérmi, právom používať označenie „KORAD“; do podniku úpadcu však nepatrí právo odporovať právnym úkonom úpadcu v zmysle § 57 a nasl. ZKR, ani právo na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa § 11 ods. 2 ZKR, poprípade inej pokuty podľa ZKR. Do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa nepatria pohľadávky úpadcu.

Majetok spravuje správca CUBE RECOVERY, k.s. na konaní č. 87R/3/2023
Typ majetku:
Iná majetková hodnota
Názov/Popis:
Podnik úpadcu KORAD Radiators s.r.o., so sídlom Vstupný areál U. S. Steel, Košice - mestská časť Šaca 044 54, IČO: 52 182 606 s poukazom na § 88 ods. 4 ZKR, ktorý je tvorený vecami, právami a inými majetkovými hodnotami, ktoré slúžia prevádzkovaniu podniku úpadcu a patria úpadcovi, najmä hnuteľnými vecami vo vlastníctve úpadcu, vrátane hnuteľných vecí v sklade hotových výrobkov, v sklade vzorových výrobkov, v sklade materiálu a v sklade údržby, rozpracovanou výrobou a materiálom na ceste, softvérmi, právom používať označenie „KORAD“; do podniku úpadcu však nepatrí právo odporovať právnym úkonom úpadcu v zmysle § 57 a nasl. ZKR, ani právo na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa § 11 ods. 2 ZKR, poprípade inej pokuty podľa ZKR. Do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa nepatria pohľadávky úpadcu.
Súpisová hodnota:
1 300 000,00 €
Zaradenie do podstaty:
oddelená podstata zabezpečeného veriteľa PROMUGLESBIT s.r.o.
Register:
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
27.02.2024
Dôvod zapísania:
§ 67 ZKR
Poznámka: