Hlavná stránka > Vyhľadávanie majetku > Investičné akcie č. 3

Investičné akcie č. 3

Majetok spravuje správca Agner Vojtech, JUDr. na konaní č. B1-27K/23/2022
Typ majetku:
Cenný papier
Názov/Popis:
Investičné akcie č. 3
Súpisová hodnota:
4 096 559,93 €
Zaradenie do podstaty:
Všeobecná podstata
Druh:
Akcie
Forma:
Cenný papier na meno
Podoba:
Zápis
Nominálna hodnota:
bez nominálnej hodnoty
Isin:
CZ0008041845
Poradové číslo:
11
Emitent:
NOVA Real Estate investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., so sídlom V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, ČR, identifikačné číslo: 043 31 868
Počet kusov:
604355
Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu:
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
13.02.2024
Dôvod zapísania:
Dôvod sporného zápisu: § 80 ods. 2 ZKR - majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu - Zmluvy o odplatnom nadobudnutí cenných papierov zo dňa 10.06.2020 a s ním súvisiace akcesorické vzťahy
Poznámka:
Osoba, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu svedčia: 1) Arca Capital Slovakia, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, Bratislava 821 09, IČO: 35 868 856, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3202/B – osoba je evidovaná ako vlastník akcií 2) Wiener Privatbank SE (WPB), sídlom Parkring 12, Viedeň, Postal Code 1010, Rakúska republika, ID: FN 84890p – osoba je evidovaná ako záložný veriteľ