Nadmerný odpočet DPH

Majetok spravuje správca Kubicová Viera, JUDr. na konaní č. 37K/35/2017
Typ majetku:
Peňažná pohľadávka
Názov/Popis:
Nadmerný odpočet DPH
Súpisová hodnota:
650 588,65 €
Zaradenie do podstaty:
Všeobecná podstata
Celková suma:
650588,65
Právny dôvod:
nadmerný odpočet DPH
Dlžník pohľadávky:
Slovenská republika- Daňový úrad
Miesto predaja:
Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava- sídlo správcu
Dátum zapísania:
22.06.2018
Dôvod zapísania:
vlastníctvo úpadcu
Poznámka:
súdny spor č. k. 10C/272/2015