Reštaurácia, fitnes

Majetok spravuje správca I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. na konaní č. B1-37K/24/2017
Typ majetku:
Stavba
Názov/Popis:
Reštaurácia, fitnes
Súpisová hodnota:
2 434 000,00 €
Zaradenie do podstaty:
Oddelená podstata veriteľa Prima banka Slovensko, a.s.
Adresa:
Na Hriadkach 5267/51
BA-m.č. Devínska Nová Ves, 84107
Slovensko
Katastrálne územie:
Devínska Nová Ves
Číslo listu vlastníctva:
1020
Číslo parcely:
1791/1, 1798/2
Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu:
1/1
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
28.06.2018
Dôvod zapísania:
vlastníctvo úpadcu
Poznámka: