Hlavná stránka > Vyhľadávanie majetku > Pohľadávka voči dlžníkovi Prima banka Slovensko, a...

Pohľadávka voči dlžníkovi Prima banka Slovensko, a.s., vymáhaná žalobou o náhradu škody.

Majetok spravuje správca I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. na konaní č. B1-37K/24/2017
Typ majetku:
Peňažná pohľadávka
Názov/Popis:
Pohľadávka voči dlžníkovi Prima banka Slovensko, a.s., vymáhaná žalobou o náhradu škody.
Súpisová hodnota:
2 439 823,96 €
Zaradenie do podstaty:
Všeobecná podstata
Celková suma:
2439823,96 €
Právny dôvod:
Veriteľ uplatnil na súde nárok na náhradu škody vo výške 2 439 823,96 € s príslušenstvom, ktorá vznikla v príčinnej súvislosti s konaním dlžníka tak v rozpore so zaužívanými obchodnými zvyklosťami, a súčasne konaním priečiacim sa dobrým mravom,
Dlžník pohľadávky:
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
07.08.2018
Dôvod zapísania:
Pohľadávka je uvedená v účtovníctve úpadcu a súčasne bol podaný návrh na jej súdne vymáhanie.
Poznámka: