Hlavná stránka > Vyhľadávanie majetku > Zábavné centrum Hotel Patrícia

Zábavné centrum Hotel Patrícia

Majetok spravuje správca Antal Robert, Mgr. na konaní č. 1K/22/2016
Typ majetku:
Stavba
Názov/Popis:
Zábavné centrum Hotel Patrícia
Súpisová hodnota:
1 025 593,30 €
Zaradenie do podstaty:
Všeobecná podstata
Adresa:
Banka 5149
Banka
Slovensko
Katastrálne územie:
Číslo listu vlastníctva:
53
Číslo parcely:
1284/5
Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu:
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
16.08.2018
Dôvod zapísania:
§ 167j ZKR
Poznámka: