Hotel Patrícia

Majetok spravuje správca Antal Robert, Mgr. na konaní č. 1K/22/2016
Typ majetku:
Stavba
Názov/Popis:
Hotel Patrícia
Súpisová hodnota:
1 025 593,30 €
Zaradenie do podstaty:
Všeobecná podstata
Adresa:
Banka 4089
Banka
Slovensko
Katastrálne územie:
Číslo listu vlastníctva:
53
Číslo parcely:
1285/4
Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu:
1/1
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
16.08.2018
Dôvod zapísania:
§ 167j ZKR
Poznámka: