Rodinný dom

Majetok spravuje správca Antal Robert, Mgr. na konaní č. 1K/22/2016
Typ majetku:
Stavba
Názov/Popis:
Rodinný dom
Súpisová hodnota:
1 000 000,00 €
Zaradenie do podstaty:
Všeobecná podstata
Adresa:
Považský Chlmec 884
Považský Chlmec
Slovensko
Katastrálne územie:
Číslo listu vlastníctva:
2338
Číslo parcely:
KN 2236/8
Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu:
1/1
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
16.08.2018
Dôvod zapísania:
§ 167j ZKR
Poznámka: