Hlavná stránka > Vyhľadávanie majetku > Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi IE group, a.s. (...

Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi IE group, a.s. (predtým obchodným menom ISTROENERGO GROUP, a.s.), sídlom Hlavná 50, 08001 Prešov, IČO: 36 518 531. Voči dlžníkovi sa vedie konkurzné konanie.

Majetok spravuje správca Ledinská Mária, JUDr. na konaní č. 1K/24/2016
Typ majetku:
Peňažná pohľadávka
Názov/Popis:
Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi IE group, a.s. (predtým obchodným menom ISTROENERGO GROUP, a.s.), sídlom Hlavná 50, 08001 Prešov, IČO: 36 518 531. Voči dlžníkovi sa vedie konkurzné konanie.
Súpisová hodnota:
560 171,54 €
Zaradenie do podstaty:
Oddelená podstata
Celková suma:
627.000,- USD
Právny dôvod:
Nárok na zaplatenie škody vzniknutej z porušenia zmluvných povinností a znemožnenia zúčtovania odplaty ako konečnej platby (bod 27.9.5) po splnení Zmluvy OFFSHORE CONTRACT č. IEG/1380/2014/06 zo dňa 05.06.2014
Dlžník pohľadávky:
IE group, a.s. (predtým obchodným menom ISTROENERGO GROUP, a.s.), sídlom Hlavná 50, 08001 Prešov, IČO: 36 518 531
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
09.09.2016
Dôvod zapísania:
Poznámka:
Zmluvou o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 5006/13/12 ZP zo dňa 15.07.2013, uzatvorenou medzi veriteľom OTP Banka Slovensko, a.s. a úpadcom ako záložcom, bolo zriadené záložné právo na všetky súčasné a budúce pohľadávky záložcu na peňažné plnenie voči ktorejkoľvek tretej/tretím osobám. Zabezpečený veriteľ OTP Banka Slovensko, a.s. má v konkurznom konaní právne postavenie záložného veriteľa v prvom rade. Zabezpečená je pohľadávka veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s. voči úpadcovi z titulu nevrátenia finančných prostriedkov zo Zmluvy o kontokorentnom úvere č. 5006/13/12 zo dňa 15.07.2013 v znení jej dodatkov, prihlásená do konkurzného konania úpadcu v celkovej výške 293.465,06 EUR, pod č. 23 v zozname pohľadávok.