Peňažná pohľadávka

Majetok spravuje správca SISÁK&PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s. na konaní č. 26K/4/2018
Typ majetku:
Peňažná pohľadávka
Názov/Popis:
Peňažná pohľadávka
Súpisová hodnota:
7 818 906,57 €
Zaradenie do podstaty:
Všeobecná podstata
Celková suma:
7818906.57
Právny dôvod:
Náhrada škody - priznaná právoplatným Rozsudkom Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica, zo dňa 24.04.2017, sp. zn.: BB-4T/26/2016, v spojení s Rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 26.07.2017, sp. zn.: 3To3/2017
Dlžník pohľadávky:
Sergej Kucherenko, nar. 26.09.1969 v Kyjeve, prihlásený na trvalý pobyt Stromová 48, 831 01 Bratislava, Slovenská republika
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
02.11.2018
Dôvod zapísania:
majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
Poznámka: