Pozemok

Majetok spravuje správca SISÁK&PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s. na konaní č. 26K/4/2018
Typ majetku:
Pozemok
Názov/Popis:
Pozemok
Súpisová hodnota:
500 544,38 €
Zaradenie do podstaty:
Všeobecná podstata
Druh pozemku:
Orná pôda
Výmera (m2):
545969
Obec, PSČ:
Majcichov
Štát:
Slovensko
Názov katastrálneho územia:
Majcichov
Číslo listu vlastníctva:
1171
Číslo parcely:
2197/5
Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu:
1/1
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
31.10.2018
Dôvod zapísania:
majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
Poznámka: