TURUL, spol. s r.o.

Majetok spravuje správca Kubik Peter, JUDr. na konaní č. 37K/85/2018
Typ majetku:
Peňažná pohľadávka
Názov/Popis:
TURUL, spol. s r.o.
Súpisová hodnota:
8 368 445,54 €
Zaradenie do podstaty:
Všeobecná podstata
Celková suma:
8368445,64 EUR
Právny dôvod:
Zmluva o postúpení pohľadávky medzi postupcom: Mgr. Braňo Prieložný a postupníkom: M 8 Slovakia, spol. s r.o. na nezaplatenú časť kúpnej ceny za nehnuteľnosti; zistená pohľadávka v KK č. 32K/51/2016 na OS Nitra je vo výške 10 195 500,89 EUR
Dlžník pohľadávky:
TURUL, spol. s r.o., v konkurze, IČO: 34 134 085
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
25.02.2019
Dôvod zapísania:
Poznámka: