Pozemok

Majetok spravuje správca Bodnár Ján, JUDr. na konaní č. 5K/21/2018
Typ majetku:
Pozemok
Názov/Popis:
Pozemok
Súpisová hodnota:
552 494,05 €
Zaradenie do podstaty:
oddelená podstata zabezpečeného veriteľa VIP Považský Chlmec, s.r.o.
Druh pozemku:
Zastavané plochy a nádvoria
Výmera (m2):
7105
Obec, PSČ:
BA-m.č. VAJNORY, 93107
Štát:
Slovensko
Názov katastrálneho územia:
Vajnory
Číslo listu vlastníctva:
4489
Číslo parcely:
2070/52
Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu:
1/1
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
01.02.2019
Dôvod zapísania:
§ 67 ods. 1 písm. a) ZRK
Poznámka: