Hlavná stránka > Vyhľadávanie majetku > Areál JOTY Slovakia, pozostávajúci z dvoch budov a...

Areál JOTY Slovakia, pozostávajúci z dvoch budov a pozemkov pod stavbami a priľahlými pozemkami

Majetok spravuje správca Prvý správcovský dom, k.s. na konaní č. 32K/13/2018
Typ majetku:
Stavba
Názov/Popis:
Areál JOTY Slovakia, pozostávajúci z dvoch budov a pozemkov pod stavbami a priľahlými pozemkami
Súpisová hodnota:
3 967 167,26 €
Zaradenie do podstaty:
Oddelená podstaty
Adresa:
Beniakova 2
Nitra
Slovensko
Katastrálne územie:
Chrenová
Číslo listu vlastníctva:
793
Číslo parcely:
Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu:
1/1
Miesto predaja:
Nitra - Chrenová
Dátum zapísania:
24.09.2018
Dôvod zapísania:
LV č. 793 k.ú. Chrenová, znejúci na úpadcu
Poznámka: