Hlavná stránka > Vyhľadávanie majetku > výrobná hala s pozemkom

výrobná hala s pozemkom

Majetok spravuje správca Šefčíková Miriam, Ing., PhD. na konaní č. 36K/5/2019
Typ majetku:
Stavba
Názov/Popis:
výrobná hala s pozemkom
Súpisová hodnota:
1 411 363,00 €
Zaradenie do podstaty:
Oddelená podstata 1
Adresa:
Slovensko
Katastrálne územie:
Považany
Číslo listu vlastníctva:
928
Číslo parcely:
955/6; 955/14; 955/15; 955/16
Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu:
1/1
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
Dôvod zapísania:
08.07.2019
Poznámka:
zmena súpisovej hodnoty 3.10.2019 aplikácia ust. zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty