Hlavná stránka > Vyhľadávanie majetku > stavba (skladová hala) súpisné číslo 7210 postaven...

stavba (skladová hala) súpisné číslo 7210 postavená na pozemku parcelné číslo 2285/82, nachádzajúca sa v katastrálnom území Devínska Nová Ves, obec Bratislava - Devínska Nová Ves, okres Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva číslo 6200 vedenom Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky pre katastrálne územie Devínska Nová Ves, obec Bratislava - Devínska Nová Ves, okres Bratislava IV.

Majetok spravuje správca Šmida Marek, Mgr. na konaní č. 8K/58/2018
Typ majetku:
Stavba
Názov/Popis:
stavba (skladová hala) súpisné číslo 7210 postavená na pozemku parcelné číslo 2285/82, nachádzajúca sa v katastrálnom území Devínska Nová Ves, obec Bratislava - Devínska Nová Ves, okres Bratislava IV, zapísaná na liste vlastníctva číslo 6200 vedenom Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky pre katastrálne územie Devínska Nová Ves, obec Bratislava - Devínska Nová Ves, okres Bratislava IV.
Súpisová hodnota:
650 000,00 €
Zaradenie do podstaty:
Všeobecná podstata
Adresa:
Bratislava 7210
Bratislava
Slovensko
Katastrálne územie:
Devínska Nová Ves
Číslo listu vlastníctva:
6200
Číslo parcely:
2285/82
Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu:
1/1
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
18.10.2019
Dôvod zapísania:
vlastníctvo Úpadcu
Poznámka: