Hlavná stránka > Vyhľadávanie majetku > Nehnuteľnosti evidované na LV č. 5701, vedenom pre...

Nehnuteľnosti evidované na LV č. 5701, vedenom pre okres Bratislava I, obec Bratislava – m.č. Staré Mesto, k. ú. Staré Mesto, Slovenská republika Byt, 4izbový byt- 3 izby + spoločenská miestnosť a príslušenstvo

Majetok spravuje správca Glemba Marek, JUDr. na konaní č. B1-8K/14/2019
Typ majetku:
Byt/nebytový priestor
Názov/Popis:
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 5701, vedenom pre okres Bratislava I, obec Bratislava – m.č. Staré Mesto, k. ú. Staré Mesto, Slovenská republika Byt, 4izbový byt- 3 izby + spoločenská miestnosť a príslušenstvo
Súpisová hodnota:
1 500 000,00 €
Zaradenie do podstaty:
Všeobecná podstata
Adresa:
Radvanská 7603/1
Číslo bytu: 4-C, Poschodie: 4
Bratislava
Slovensko
Katastrálne územie:
Staré mesto
Číslo listu vlastníctva:
5701
Číslo parcely:
1743/3, 1743/6, 1744/1, 1744/5, 1744/6
Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu:
1/1
Podiel na spoločných častiach:
37764/1040234
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
19.07.2019
Dôvod zapísania:
majetok podliehajúci konkurzu
Poznámka: