Hlavná stránka > Vyhľadávanie majetku > Prevádzková budova súpisné číslo 1208 v katastráln...

Prevádzková budova súpisné číslo 1208 v katastrálnom území Staré Mesto

Majetok spravuje správca Maruniak Jozef, Mgr. na konaní č. B1-8K/16/2019
Typ majetku:
Stavba
Názov/Popis:
Prevádzková budova súpisné číslo 1208 v katastrálnom území Staré Mesto
Súpisová hodnota:
819 241,98 €
Zaradenie do podstaty:
Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s.
Adresa:
Zrínskeho 1208
Bratislava, 81103
Slovensko
Katastrálne územie:
Staré Mesto
Číslo listu vlastníctva:
8295
Číslo parcely:
2615
Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu:
1/1
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
15.10.2019
Dôvod zapísania:
§67 ods. (1) písm. a) ZKR
Poznámka: