Hlavná stránka > Vyhľadávanie majetku > Pozemky SPOLU na LV č. 2710 v k.ú. Šenov pri Ostr...

Pozemky SPOLU na LV č. 2710 v k.ú. Šenov pri Ostrave, parcely č. 4348/1, 4349, 4350, 4352 4353, 4354, 4361/3, 4364, 4365/1, 4365/2, 4366 v 1/1 vlastníctvo úpadcu v celkovej výmere 18371m2 .

Majetok spravuje správca Čelustka Marek, JUDr. na konaní č. B1-37K/47/2019
Typ majetku:
Pozemok
Názov/Popis:
Pozemky SPOLU na LV č. 2710 v k.ú. Šenov pri Ostrave, parcely č. 4348/1, 4349, 4350, 4352 4353, 4354, 4361/3, 4364, 4365/1, 4365/2, 4366 v 1/1 vlastníctvo úpadcu v celkovej výmere 18371m2 .
Súpisová hodnota:
890 000,00 €
Zaradenie do podstaty:
Oddelená podstata veriteľa SQUAM TRADE, SE
Druh pozemku:
Trvalé trávne porasty
Výmera (m2):
18371
Obec, PSČ:
Šenov pri Ostrave
Štát:
Česko
Názov katastrálneho územia:
Šenov pri Ostrave
Číslo listu vlastníctva:
2710
Číslo parcely:
Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu:
1/1
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
Dôvod zapísania:
Poznámka: