Hlavná stránka > Vyhľadávanie majetku > Sklad ovocia s prístreškom

Sklad ovocia s prístreškom

Majetok spravuje správca FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s. na konaní č. 27K/29/2020
Typ majetku:
Stavba
Názov/Popis:
Sklad ovocia s prístreškom
Súpisová hodnota:
646 500,00 €
Zaradenie do podstaty:
Všeobecná podstata
Adresa:
Zalaba 118
Zalaba
Slovensko
Katastrálne územie:
Zalaba
Číslo listu vlastníctva:
400
Číslo parcely:
1282/7
Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu:
1/1
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
Dôvod zapísania:
Poznámka: